SERVEIS

QUITEC pot realitzar totes les fases dels treballs, des dels estudis conceptuals i de viabilitat fins a l’execució “claus en mà”, incloent: Pla de Negoci, Arquitectura i Enginyeria, Impacte i Gestió Ambiental, Direcció de Construcció i Gerència de la Implantació i de l’Explotació.

Planejament

 • Estudis de viabilitat i de mercat.
 • Elaboració i seguiment del procés d’aprovació del Planejament Urbanístic.
 • Estudi d’accessos i de mobilitat exterior e interior.
 • Projectes bàsics i d’execució d’infraestructures, obres d’urbanització i construcció, senyalització i jardineria.
 • Estudis tècnics i d’implantació.

Avantprojectes

 • Estudis previs i d’implantació.
 • Disseny Conceptual.
 • Avantprojectes constructius.
 • Gestions davant administracions i companyies de subministraments.

Projectes, Direccions d’Obra i Direccions d’Execució

 • Projectes bàsics i d’execució de construcció i deconstrucció.
 • Projectes bàsics i d’execució d’instal·lacions convencionals (electricitat, calefacció i aire condicionat, xarxes de gas, fontaneria i sanejament).
 • Projectes bàsics i d’execució d’instal·lacions especials (contra incendis, detecció d’intrusió i control d’accessos, CCTV, comunicacions, control centralitzat d’instal·lacions, àudio, vídeo i efectes especials...).
 • Projectes d’Activitat.
 • Estudi de Seguretat i Salut.
 • Programa de control de Qualitat.
 • Estudi de Gestió de Residus.
 • Estudi d’Impacte Ambiental i mesures correctores a aplicar.
 • Direccions d’obra.
 • Direccions d’execució.
 • Coordinacions de Seguretat i Salut.

Project Management

 • Contractació de Projectes i direccions d’obra.
 • Contractació de O.C.T.
 • Contractació d’assegurança desenal.
 • Preparació i seguiment del Control de Qualitat.
 • Petició i anàlisis d’ofertes de finançament per la promoció.
 • Petició i anàlisis d’ofertes constructores.
 • Elaboració de contractes d’adjudicació d’obres.
 • Sol·licitud de Llicència d’obres.
 • Sol·licitud de qualificacions pels habitatges de V.P.O.
 • Elaboració de contractes de compravenda.
 • Planificació de l’execució de les obres.
 • Seguiment i control dels contractes d’obres y/o subministraments.
 • Comercialització.
 • Seguiment i control del finançament promotor.
 • Elaboració del Manual d’Ús i manteniment de l’edifici.
 • Elaboració del “Llibre de l’edifici”.
 • Sol·licitud i obtenció de la cèdula d’habitabilitat.
 • Sol·licitud i obtenció de la llicència de primera ocupació.
 • Seguiment i control de la llicència d’obertura.
 • Seguiment i control de la Declaració d’Obra Nova i Divisió en règim de Propietat Horitzontal.
 • Gestió de les inspeccions i proves requerides per la recepció provisional de les obres e instal·lacions.
 • Elaboració d’Estatuts i Constitució de la Comunitat de Propietaris.
 • Elaboració de contractes d’adjudicació de Manteniment i Serveis.
 • Servei Postvenda.

Claus en mà

 • Inclou totes les tasques del Project Management.
 • Execució de totes les obres de construcció.
 • Execució de totes les obres d’instal·lacions.